Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků


Co je to?

Kdy budete potřebovat sepsat souhlasné prohlášení

Pokud budete chtít předejít budoucím sporům o průběhu hranic mezi Vašimi pozemkyčást zemského povrchu oddělená od ostatních částí hranicí vlastnickou,
hranicí druhů pozemků, popř. hranicí způsobu využití pozemků
a pozemky sousedních vlastníků, budete potřebovat provést zpřesněnízpřesnění vlastnické hranice po vzájemné dohodě všech dotčených vlastníků,
při kterém odpadá riziko budoucího možného sporu o průběhu hranice
geometrického a polohového určení pozemků.
Toto lze provést geometrickým plánemJe to technický prostředek, jehož pomocí se určitá skutečnost nebo její předpoklad
např. rozdělení pozemku, zobrazí do mapy KN a vyznačí v souboru popisných
informací katastru nemovitostí
na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, k němuž je třeba doložit také souhlasprohlášení kde dotčení vlastníci svým ověřeným podpisem
projeví souhlas s průběhem hranic pozemků
ověřené fyzickou osobou s úředním oprávněním
vlastníků.
Zjednodušeně řečeno jde o ověřenou dohodu vlastníků pozemků na tom, že všichni souhlasí s průběhem hranic, tak jak jsou označeny (ploty nebo mezníky). Pokud je zpřesnění zapsáno do katastru nemovitostísoubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis a jejich
geometrické a polohové určení
jeho součástí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
a evidence vlastníků a jiných oprávněných
(dále jen KN), již nikdo (ani budoucí vlastník) nemůže průběh hranic pozemků zpochybnit.

Zpřesňovat či nezpřesňovat?

Pokud na průběhu hranic panuje mezi sousedy shoda, nic je netlačí k tomu provést zpřesnění hranic, nicméně právě při shodě je ideální toto provést.
Pokud totiž např. sousední pozemek koupí nový majitel, který začne průběh hranice zpochybňovat, patrně ani nebude ochoten podepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic a bez něj katastrální úřad žádné zpřesnění do KN nezapíše.

Naprosto nezbytné je tedy se s okolními vlastníky dohodnout, tam kde ke shodě nedojde, většinou není možné jiné řešení sporů než soudní cestou a to může být velice časově a finančně náročné!


Co obsahuje?

Náležitosti prohlášení o shodě

Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností.
Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranicprohlášení kde dotčení vlastníci svým ověřeným podpisem
projeví souhlas s průběhem hranic pozemků
ověřené fyzickou osobou s úředním oprávněním
musí obsahovat jména, adresy, rodná čísla vlastníků s uvedením parcelních čísel jejich pozemků s tím, že souhlas se uvádí k jednotlivým bodům hranice, tak jak jsou označeny v geometrickém plánu.
Dále musí obsahovat podpisy vlastníků, včetně ověření totožnosti vlastníků, které na základě občanských průkazů provede úředně oprávněný zeměměřický inženýrosoba způsobilá k ověřování výsledků zeměměřických činností.

Pozor na skutečnost, že se zpřesněním musí souhlasit VŠICHNI dotčení vlastníci, takže k zpřesnění hranice mezi Vámi a Vaším sousedem musí souhlas vyjádřit i okolní vlastníci, byť se jich hranice dotýká jen jedním bodem!


Ostatní informace

Vzor souhlasného prohlášení si můžete stáhnout zdesobor formátu RTF lze otevřít v jakémkoli textovém editoru
popř. programem WordPad, který je součástí instalace Windows
.

Podrobné informace ohledně zpřesnění hranic pozemků a souhlasném prohlášení se dočtete zde.